2016 Kktc Muhaceret Affı Hakkında Duyuru

Şanhay Başkonsolosluğu 23.12.2016

A) Ülkemiz ile KKTC arasında 21 Aralık 2015 tarihinde Lefkoşa'da düzenlenen konsolosluk istişarelerinin ana gündemmaddesi olan ve takip eden süreçte KKTC İçişleriile Çalışmave Sosyal Güvenlik Bakanlıkları nezdindekiyoğun girişimlerimiz sonucugerçekleşen 3/2016 sayılı “Muhaceret Affı Kararnamesi" 15.08.2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Ancak, böyle bir düzenlemenin yasayla yapılması gerektiği mülahazasıyla30 Eylül 2016 tarihindeKKTCYüksek Mahkemesine yapılan başvuru neticesinde kararname iptal edilerekAf durdurulmuştu.

Bu kere, Hükümet tarafından yasa tasarısı olarak meclise götürülen af düzenlemesi, KKTC Cumhuriyet Meclisi'nin 14 Kasım 2016 tarihli oturumunda oy çokluğuylakabul edilmiş ve "Yabancıların Çalışma İzinleri (Değişiklik) Yasası" olarak 29 Kasım 2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Af düzenlemesini içeren mevcut yasa, 29.11.2016-27.01.2017 tarihleri arasında (27.01.2017 günü saat 24:00'e kadar ) 60 günsüreyle yürürlükte olacaktır.Muhaceret Affı hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşlarımızKKTC İçişleri Bakanlığı'na 0 392 611 10 15 nolu telefondanulaşabilecektir.

Muhaceret Affı, "KKTC'nde kayıt dışı durumda bulunupvize cezası oluşan,vize cezalı olarak KKTC'ndenayrılan, kayıt dışıçalışırken veya ikamet izinsiz olarak bulunurken yakalanıp ihraç edilen ve KKTC'deziyaretçi izinsiz ve ikamet izinsiz oldukları için vize cezası alan tüm yabancı uyrukluları" kapsamaktadır.

B) Vatandaşlarımızın durumlarına göre Muhaceret Affı'ndan yararlanmakiçin izlemeleri gereken yollaraşağıda sunulmaktadır.

1. KKTC'nde izinsiz bulunmaları sebebiyle aleyhlerine para cezası tahakkuk etmişvatandaşlarımızın durumu:


KKTC'ne girişte kendisine verilen ziyaretçi izni bitmiş olmasına rağmen KKTC'nden ayrılmayan veya ikamet izni, eşe refakat izni, çalışma izni veya iş kurma izni almak için işlemlerini tamamlamayan veya süresi bitmiş izinlerini uzatmayan ve bu sebeplerden dolayı aleyhine para cezası tahakkuk etmiş bulunan vatandaşlarımızMuhaceret Affı'nın yürürlüğe girdiği 29 Kasım 2016 tarihinden itibaren (27.01.2017 saat 24:00’e kadar), 2 ay içerisinde KKTC'nden çıkmadan önceİçişleri Bakanlığı MuhaceretDairesinebir aylık asgari ücret miktarı tutarında para cezası ödeyerek, evvelce borçlu oldukları cezalardan muaf tutulacaklardır.Vatandaşlarımıza evvelce tahakkuk ettirilen ceza bir aylık asgari ücret miktarından az ise sözkonusu miktar ödenecektir. Muhaceret Affı tutarı bir aylık asgari ücret tutarını ödemeden Ada'dan çıkan vatandaşlarımız sözkonusu aftan yararlanamayacaktır.

2. KKTC'nden çıkış yapmayanlara ziyaretçi izni verilmesi ve ön izinden muaf tutulmaları:


KKTC'nden çıkış yapmadan KKTC Muhaceret Dairesine bir aylık asgari ücret ve 250.-TL. ek ücret ödeyerek aftan yararlanmayı tercih eden vatandaşlarımıza Muhaceret Dairesince45 günlük ziyaretçi izni verilecektir. Bu süre içerisinde çalışma izni almak amacıyla işverenleri tarafından Çalışma Bakanlığına başvurulanlar ön izin işlemlerinden muaf tutulacaklardır.

3. Yurtdışında olanların durumu:


KKTC'nde izinsiz olarak bulunduğu tespit edilen ve KKTC'ne girişine engel konulan vatandaşlarımız Af kapsamında 29 Kasım 2016 tarihinden itibaren 2 ay içerisinde KKTC'ne giriş yapabilecekve giriş sırasında bir aylık asgari ücret miktarı tutarında para cezası ödeyerek evvelce tahakkuk ettirilen para cezalarından muaf tutulacaklardır.

4. KKTC'nde izinsiz ikamet ettiği ve/veya izinsiz çalıştığı tespit edilerek ülkeden ihraç edilen vatandaşlarımızın durumu:


Muhaceret Affı'nın yürürlüğe girdiği tarihten önce KKTC'nde izinsiz olarak ikamet ettiği ve/veya izinsiz olarak çalıştığı tespit edilerek tutuklanan ve ülkeden ihraç edilen vatandaşlarımız 29 Kasım 2016 tarihinden itibaren 2 ay içerisinde vekilleri aracılığıyla Muhaceret Dairesine veya şahsen KKTC'nin ülkemizdeki Büyükelçilik veKonsolosluklarına yazılı olarak başvurabileceklerdir. Muhaceret Dairesi tarafından yapılacak inceleme sonucu, aftan yararlanması uygun görülenler anılan temsilcilikler ve makam tarafından yapılacak bildirimden itibaren iki ay içerisinde KKTC'ne giriş yapabilecek ve giriş sırasında bir aylık asgari ücret miktarı tutarındaki para cezasını ödeyeceklerdir.

5. Cezalı durumda oldukları sonradan tespit edilen izinli vatandaşlarımızın durumu:


KKTC’de izinsiz olarak bulunması sebebiyle yasa uyarınca aleyhine para cezası tahakkuk ettirilmesi gereken ancak cezalı durumda oldukları herhangi bir sebeple tespit edilememiş olan vatandaşlarımız, Muhaceret Affının yürürlüğe girdiği tarihte izinli bulunmaları, para cezasının oluştuğu tarihten itibaren en az iki defa izinlendirilmiş olmaları halinde bir aylık asgari ücret miktarı tutarında para cezasını ödeyerek önceki para cezalarından sorumlu tutulmayacaktır.

C) Sözkonusu affa esas KKTC'ndeki bir asgari ücret tutarı 1.834,- TL olup, Muhaceret Affı hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyenler GSM oparatörlerinden KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı "ALO 102 BİLGİ HATTI"nı ücretsiz arayabilecektir. Ayrıca, ülkemizden bilgi almak isteyenler 0 392 2275048 numaralı telefondan KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi Hattına ulaşabilecektir.Keza afla ilgili bilgi almak isteyenler "csgb.gov.ct.tr"adresinden Facebook ve Twitter üzerinden de anılan Bakanlığa ulaşabilecektir.

Saygıyla duyurulur.


Atatürk

Hüseyin Emre Engin Consul General
Monday - Friday

09:30 - 12:30 / 14:00 - 18:00

Visa applications are received every weekday between 09.30 and 12.30.
1/1/2021 1/3/2021 New Year Holiday
2/11/2021 2/17/2021 Spring Festival
4/3/2021 4/5/2021 Qingming Festival
5/1/2021 5/5/2021 Labor Day
5/13/2021 5/13/2021 Eid al-Fitr
6/12/2021 6/14/2021 Dragon Boat Festival
7/20/2021 7/20/2021 Eid al-Adha
9/19/2021 9/21/2021 Mid Autumn Festival
10/1/2021 10/7/2021 Chinese National Day
10/29/2021 10/29/2021 Turkey's National Day