Dövizle Askerlik İşlemleri Başvuruları

Şanhay Başkonsolosluğu 25.02.2016

Yabancı ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın dövizle askerlik hizmetinden yararlanmalarını düzenleyen 6661 sayılıKanun 27 Ocak 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yasadaki şartları taşıyan yükümlüler için dövizle askerlik ücreti, 1.000 Avro olarak değiştirilmiştir.

Bahsekonu Kanun’la getirilen değişiklikler 1. maddede, Kanun’dan yararlanma şartları 2. maddede belirtilmiştir. Bu şartları taşıyan vatandaşlarımızın 3. maddede belirtilen belgelerle birlikte Başkonsolosluğumuza başvurmaları halinde dövizle askerlik hizmetinden yararlanmaları mümkün olabilecektir.

1. Sözkonusu yasal değişiklikçerçevesinde, 1111 sayılı sayılı Askerlik Kanun’unun Ek-1. maddesinin1. fıkrasıdeğiştirilmiş, 3. fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve geçici 53. madde ilave edilmiştir.

Kanunda yapılan değişikliklerle;

a) Ödenecek döviz miktarı 6.000 Avro'dan 1.000 Avro'ya indirilmiştir.

b) Dövizle askerlikten yararlanmak için yükümlülerin başvurabilecekleri en son tarih 38 yaşlarını tamamlayacakları yılın 31 Aralık tarihi ile sınırlandırılmıştır (Askerlik yaşı hesaplanmasında gün-ay dahil edilmeksizin sadece doğum yılı dikkate alınmaktadır).

c) Bedelin taksitle ödenmesi uygulamasına son verilerek ödemenin başvuru sırasında peşin olarak yapılması şartı getirilmiştir.

d)6661 sayılı Kanun’un 27 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girmesinden önce yürürlükte bulunan mevzuat kapsamında dövizle askerlik hizmeti için toplamda 1.000 Avro veya daha fazla konvertibl yabancı ülke parası karşılığı kadar ödemede bulunmuş yükümlülerin, askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmaları sağlanmıştır.

e) 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurmamış olanlar ile daha evvel başvurdukları halde dövizle ödemelerini süresi içinde tamamlamadıkları gerekçesiyle dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanların, aşağıda kayıtlı şartları taşıdıklarını 31 Aralık 2017 tarihine kadar Başkonsolosluğumuza başvurmak suretiyle belgelendirmeleri gerekmektedir.Başvuruların kabulünü müteakip, ilk müracaatta bulunanların1000 Avro veya karşılığı konvertibl yabancı ülke parasını, başvuruları sırasında peşin ödemeleri kaydıyla yasanın sağladığı haklardan yararlanma imkanı tanınmıştır. Kapsam dışı kalanlar ise,daha önce ödedikleri miktar 1.000 Avro veya daha fazla ise, ilave bir ödeme yapmalarına gerek bulunmamaktadır.

f) Halen ödemeleri devam edenler ile ödemelerini süresi içinde tamamlamadıkları gerekçesiyle daha evvel yasa kapsamından çıkarılanlardan 31 Aralık 2017 tarihine kadar yapacakları başvuruları uygun görülecek olanlara, 1.000 Avro'nun üzerindeki ödemelerinin iade edilmeyeceği hükme bağlanmıştır.

2. Yasadan Yararlanma Şartları :

a) Yabancı ülkelerde, oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren, meslek veya sanat mensubu statülerinden biri ile ya da yabancı ülke vatandaşlık hakkına sahip olarak Türkiye’de geçen süreler hariç toplam en az 3 yıl (1095 gün) süreyle çalışmış olmak,

b) Yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı statüsünde Türkiye’de geçen süreler hariç toplam en az 3 yıl (1095 gün) süreyle çalışmış olmak,

c) Dövizle askerlik hizmeti dışında diğer askerlik hizmet şekillerinden biri ile silah altına alınmamış olmak,

d) Durumlarını ispata yarayan belgelerle birlikte temsilciliklerimize başvurarak hak sahibi olduklarının tespitini müteakip 1.000 Avro veya karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasını en geç 38 yaşını tamamlayacakları yılın 31 Aralık tarihine kadar ödemek.

3. Başvuruda gerekli belgeler:

1. Nüfus cüzdanının aslı ve 1 adet fotokopisi,

2. Pasaportunuzun aslı ve işlem yapılmış tüm sayfalarının birer adet fotokopisi (tamamen boş olan sayfaların fotokopisinin çekilmesine gerek yoktur. Çalışma süresi içerisinde pasaportunuz yenilendiyse, eski pasaportunuzu ve fotokopilerini de getirmeniz gerekmektedir),

3. Çalıştığınız bütün yılların oturma ve çalışma izin belgelerinin birer adet fotokopisi,

4. Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğrafınız (Hepsinin aynı ve önden çekilmiş olması gerekmektedir. Bilgisayarla çoğaltılmış fotoğraflar kabul edilmemektedir),

5. En son mezun olunan okulun diploması ve bir fotokopisi,

6. Varsa önceki erteleme belgelerinin birer adet fotokopisi,

7.Başkonsolosluğumuza geldiğinizde size verilecek olan 2 adet formu (EK-B Lahika-2 veEK-B Lahika-3) doldurmanız gerekmektedir,

Çalışanlar için ilave olarak:

a) İşçi:

•İşveren tarafından antetli kağıda yazılmış ve imzalanmış ıslak mühürlü belgenin aslı (İş teklif mektubu göndermeyiniz lütfen). Bu belgede, çalıştığınız şirketteki pozisyonunuzun, işe başlama tarihinizin ve ödenen ücretin veya maaşın miktarının da belirtilmesi gerekmektedir) (İngilizce),

•Çalıştığınız yılların çalışma sözleşmeleri (Sözleşme Çince ise İngilizceye tercüme ettirilip noterden onaylattırılması gerekmektedir) (1 adet),

•Çalıştığınız yıllar içinde maaşınızın ödendiğine ilişkin maaş bordrosu veya maaşınızın hesabınıza yattığına dair banka dekontu (asılları ve birer adet fotokopisi),

•Firma ruhsatının ıslak mühürlü bir adet örneği,

b) İşveren:

•Sorumluluğunuzda bulunan işyerinde işveren olarak bulunduğunuzu kanıtlayan, firmanın antetli kağıdına yazılmış ve imzalanmış, ıslak mühürlü ve firmanın bağlı bulunduğu CCPIT tarafından onaylı belge ile fotokopisi (İngilizce),

•İşyeri ruhsatınının CCPIT’den onaylı örneği ve bir fotokopisi (İngilizcesiyle beraber),

4. Dövizle askerlik işlemleri:

Yukarıdaki belgelerle Başkonsolosluğumuza başvuran vatandaşlarımızın öncelikle dövizle askerlik hizmetinden yararlanma şartlarını taşıyıp taşımadığı incelenmektedir. Kanun’da belirtilen şartları taşıyan vatandaşlarımıza gerekli ödemenin yapılması için bir “döviz ödeme belgesi” düzenlenmektedir. Başvuru sahiplerinin bu belgeyle bankadan ödeme yapmaları ve ödeme dekontunu Başkonsolosluğumuza sunarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

Saygıyla duyurulur.


Atatürk

Hüseyin Emre Engin Consul General
Monday - Friday

09:30 - 12:30 / 14:00 - 18:00

Visa applications are received every weekday between 09.30 and 12.30.
1/1/2021 1/3/2021 New Year Holiday
2/11/2021 2/17/2021 Spring Festival
4/3/2021 4/5/2021 Qingming Festival
5/1/2021 5/5/2021 Labor Day
5/13/2021 5/13/2021 Eid al-Fitr
6/12/2021 6/14/2021 Dragon Boat Festival
7/20/2021 7/20/2021 Eid al-Adha
9/19/2021 9/21/2021 Mid Autumn Festival
10/1/2021 10/7/2021 Chinese National Day
10/29/2021 10/29/2021 Turkey's National Day